Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

COVID-19 - Подаване и приемане на претенции за обезщетение


Подаването и приемането на претенции за обезщетение и подкрепящи ги документи, свързани с настъпили застрахователни събития, които са от компетентността на НББАЗ, ще се извършва по електронна поща на имейл адрес ins@nbbaz.bg. С цел осигуряване на безпрепятствен процес по обработването на застрахователните претенции, пострадалите лица и техните пълномощници се приканват да посочат електронна поща за кореспонденция, в т.ч. и по вече заведени застрахователни претенции. Документите, които по естеството си следва да бъдат представени единствено на хартиен носител, през посочения период ще бъдат приемани и в електронен вид на горепосочения имейл адрес, като в най-кратък срок след края на извънредното положение в страната същите следва да бъдат представени на НББАЗ в надлежен вид на хартиен носител по поща или на място на адреса на НББАЗ в гр.София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2.


English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“