Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

COVID-19 - Заповед 006/01.06.2020 - противоепидемични мерки за социална дистанция

 З  А  П  О  В  Е  Д

№ 6 / 2020


Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и обявена с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет на Република България от 14.05.2020 год.и на основание Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и с цел запазване здравето на служителите и на клиентите на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“/НББАЗ/ и неразпространението на епидемията при осигуряване на необходимата организация за осъществяване функциите на НББАЗ, въвеждам следните противоепидемични мерки за социална дистанция, като

Н А Р Е Ж Д А М:  Считано от 01.06.2020 г.:

Достъпът на служителите, клиентите и други външни лица до помещенията и работните места в офиса на НББАЗ, находящ се в гр. София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2, се възобновява напълно. Служителите на Бюрото, ще спазват работното си време и ще изпълняват трудовите си задължения, както преди обявяване на извънредното положение, а именно от 9.00 ч. до 17.30 ч., при спазване на следните противоепидемични мерки в работните помещения:
а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към горепосочената заповед на министъра на здравеопазването;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 от горепосочената заповед на министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);


е) организиране дейността на НББАЗ по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
ж) осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на офиса;
з) създаване на организация за контрол на входа на офиса по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
и) поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин потребителите на услуги и други външни лица за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на офиса.
Всички лица, когато се намират в закритите помещения на офиса са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към горепосочената заповед на министъра на здравеопазването.
При непосредствено обслужване на клиенти и приемане на външни лица, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска се обслужване на клиенти или приемане на външни лица без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

Ръководството на НББАЗ е подсигурило лични предпазни средства за всеки един от служителите.
Да се спазват и всички актуални установени от компетентните държавни и общински органи противоепидемични мерки.

Заповедта да се сведе до знанието на всички служители на НББАЗ, на застрахователите компании-членове на НББАЗ, на Комисията за финансов надзор, на Секретариата на Съвета на Бюрата и на националните бюра от системата „Зелена Карта“, на Гаранционния фонд, както и да бъде публикувана на уебсайта на НББАЗ www.nbbaz.bg и окачена на входната врата на офиса и сградата с цел информиране на всички други заинтересовани лица и организации.

Настоящата заповед е със срок 14.06.2020 г. включително. Срокът на заповедта може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната.         БОРИСЛАВ БОГОЕВ:
Председател на УС на НББАЗ

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“