Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Гранична застраховка

Лице, което при влизане или по време на престоя на територията на Р. България управлява моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и няма застраховка или е изтекла, покриваща отговорността за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторното превозно средство, валидна за територията на Република България е длъжно да сключи гранична застраховка на граничния контролно-пропускателен пункт.

Застрахователите нямат право да сключват договор за гранична застраховка на моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на държава членка и другите държави, чиито национални бюра са подписали Многостранното споразумение.

Граничната застраховка може да се издава за едно моторно превозно средство за срок, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца, като може да се издава повторно, така че общият срок за всички издадени застраховки за това моторно превозно средство да не надвишава шест месеца в рамките на една календарна година. Застрахователният договор влиза в сила от датата и часа на сключването му и се прекратява в 24 часа на датата на изтичане, посочена в договора.

Когато срокът на покритието по договор за гранична застраховка изтича преди лицето да е напуснало територията на Република България, то е длъжно да сключи нов такъв договор преди изтичането на срока му.

Към полицата за гранична застраховка задължително се издава международен сертификат „Зелена карта”, на който са зачертани третите държави.

Застрахователната премия по гранична застраховка е еднократна и се заплаща при сключването на застрахователния договор.

В случай на щета, застрахованият следва да се обърне:
- в България - към застрахователя, издател на полицата
- в чужбина - към Националното бюро на съответната страна, чиито координати са указани на гърба на сертификата „Зелена карта”.

Водачът е длъжен да носи винаги полицата заедно с международния сертификат „Зелена карта” и да го показва при поискване от оторизирани лица за проверка.

  • Alternative text

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“