Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

COVID-19 - Заповед 005/13.05.2020 - противоепидемични мерки за социална дистанция

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 005 / 2020 г.


На основание епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и Решението на Народното Събрание на Република България от 13.03.2020 год. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и нейните изменения и допълнения до датата на настоящата заповед, с оглед срока на въведеното извънредно положение, а именно до 13.05.2020 г., и Заповеди № 003 от 2020 г. и № 004 от 2020 г. на Председателя на УС на НББАЗ и с цел запазване здравето на служителите и на клиентите на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“/НББАЗ/ и неразпространението на епидемията при осигуряване на необходимата организация за осъществяване функциите на НББАЗ, въвеждам следните противоепидемични мерки за социална дистанция, като


Н А Р Е Ж Д А М:


Продължавам срока на действие на Заповед № 004 от 2020 г. на Председателя на УС на НББАЗ, със следните изменения и допълнения:

Достъпът на служителите, клиентите и други външни лица до помещенията и работните места в офиса на НББАЗ, находящ се в гр. София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2, се възобновява, при следните условия: 

Работата на служителите се възобновява по предварително одобрен нарочен график от Председателя и Генералния секретар на НББАЗ и при спазване на следните мерки за безопасност от страна на служител/служители/външни лица – спазване на строга лична хигиена чрез измиване на ръцете от страна на служителите с миещ препарат в продължение на най-малко 20 секунди, а от външни лица – чрез употреба на дезинфектиращ гел за ръце, при всяко влизане в офиса, а също и с необходимата периодичност в зависимост от извършваната дейност, както и измиване от страна на служителите по описания начин на кухненски пособия преди и след ползването им; старателно почистване с дезинфектиращ препарат (спирт с не по-малко от 70 % или съдържащи такъв препарати) на дръжките на вратите и прозорците, работните повърхности, работните устройства (компютърни клавиатура, „мишка“, екран; телефон, сканиращо и копиращо устройство и др.) при пристигане и напускане, както и на всеки два часа; проветряване на помещенията преди започване и след завършване на работа за минимум пет минути, както и на всеки един час, без присъствие на служители и външни лица в тях; при наложително присъствие на повече от един служител и/или външни лица, същите да спазват поне два метра дистанция помежду си; в помещенията не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания; спазване на всички установени от компетентните държавни и общински органи противоепидемични мерки.

Служителите, които не са на работа в офиса на НББАЗ, съгласно графика, продължават работа от домовете си съобразно създадената организация.

Подаването и приемането на претенции за обезщетение и подкрепящи ги документи, свързани с настъпили застрахователни събития, които са от компетентността на НББАЗ, ще се извършва по електронна поща на имейл адрес ins@nbbaz.bg, както и на хартиен носител, по поща или на място на адреса на НББАЗ в гр. София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2, при спазване на гореописаните мерки за безопасност. С цел избягване на ненужен физически контакт и осигуряване на безпрепятствен процес по обработването на застрахователните претенции, пострадалите лица и техните пълномощници се приканват да посочват електронна поща за кореспонденция, в т.ч. и по вече заведени застрахователни претенции.
  Организация за снабдяването на застрахователните компании-членове на НББАЗ със сертификати „Зелена карта“, продължава да бъде същата, както и преди обявяване на извънредното положение.

Заповедта да се сведе до знанието на всички служители на НББАЗ, на застрахователите компании-членове на НББАЗ, на Комисията за финансов надзор, на Секретариата на Съвета на Бюрата и на националните бюра от системата „Зелена Карта“, на Гаранционния фонд, както и да бъде публикувана на уебсайта на НББАЗ www.nbbaz.bg и окачена на входната врата на офиса и сградата с цел информиране на всички други заинтересовани лица и организации.

Срокът на заповедта може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната.         

     БОРИСЛАВ БОГОЕВ:
     Председател на УС на НББАЗ

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“