Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

COVID-19 - Заповед 004/03.04.2020 - Продължаване срока на действие на Заповед № № 003 от 16.03.2020 г.

            Сдружение„Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“

 

 

 

                                                            З  А П  О  В Е  Д 

 

                                                            № 004 / 03.04.2020г.

 

 

На основание епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и Решението на Народното Събрание на Република България от 13.03.2020год. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед 003 от 16.03.2020 г. на Председателя на УС на НББАЗ и с цел запазване здравето на служителите и на клиентите на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ /НББАЗ/ и неразпространението на епидемията при осигуряване на необходимата организация за осъществяване функциите на НББАЗ, въвеждам следните противоепидемични мерки за социална дистанция, като

 

                                     Н А Р Е Ж Д А М:

 

 Продължавам срока на действие на Заповед № 003 от 16.03.2020 г. на Председателя на УС на НББАЗ до края на извънредното положение в страната със следните изменения и допълнения:

 Забранявам достъпа на служителите, клиентите и други външни лица до помещенията и работните места в офиса на НББАЗ, находящ се в гр.София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2, за периода на заповедта. Изключение се допуска за служителите на НББАЗ при следните условия: по изключение в работно време при добро здравословно състояние и наличие на неотложна причина от служебен характер, налагаща физическо присъствие в помещенията и работните места на офиса на НББАЗ, за която служителят е уведомил предварително Председателя на УС на НББАЗ или Генералния секретар на НББАЗ и е получил изрично разрешение от някой от тях и при спазване на следните мерки за безопасност от страна на посещаващия служител/служители – спазване на строга лична хигиена чрез измиване на ръцете с миещ препарат в продължение на най-малко 20 секунди при всяко влизане в офиса, а също и с необходимата периодичност в зависимост от извършваната дейност, както и измиване по описания начин на кухненски пособия преди и след ползването им; старателно почистване с дезинфектиращ препарат (спирт с не по-малко от 70 % или съдържащи такъв препарати) на дръжките на вратите и прозорците, работните повърхности, работните устройства (компютърни клавиатура, „мишка“, екран; телефон, сканиращо и копиращо устройство и др.) при пристигане и напускане, както и на всеки два часа; проветряване на помещенията преди започване и след завършване на работа за минимум пет минути, както и на всеки един час, без присъствие на служители в тях; при наложително присъствие на повече от един служител, служителите да спазват поне два метра дистанция помежду си; спазване на всички установени от компетентните държавни и общински органи противоепидемични мерки.

С цел осигуряване на необходимия инцидентен достъп на служителите, се преустановява запечатването на входната врата на офиса на НББАЗ. Служителите, на които е разрешен достъп до помещенията и работните места в офиса на НББАЗ, причината за достъпа, неговото време и продължителност с посочване на дата, начален и краен час да се документират от техническия секретар на НББАЗ в нарочен график.

 Освен в случаите, посочени по-горе, служителите продължават работа от домовете си съобразно създадената организация.

 Подаването и приемането на претенции за обезщетение и подкрепящи ги документи, свързани с настъпили застрахователни събития, които са от компетентността на НББАЗ, ще се извършва по електронна поща на имейл адрес ins@nbbaz.bg. С цел осигуряване на безпрепятствен процес по обработването на застрахователните претенции, пострадалите лица и техните пълномощници се приканват да посочат електронна поща за кореспонденция, в т.ч. и по вече заведени застрахователни претенции. Документите, които по естеството си следва да бъдат представени единствено на хартиен носител, през посочения период ще бъдат приемани в електронен вид на горепосочения имейл адрес, като в най-кратък срок след края на извънредното положение в страната същите следва да бъдат представени на НББАЗ в надлежен вид на хартиен носител по поща или на място на адреса на НББАЗ в гр. София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2.

 Създадена е организация за снабдяването на застрахователните компании-членове на НББАЗ със сертификати „Зелена карта“, за което същите ще бъдат уведомявани по електронна поща.

 Заповедта да се сведе до знанието на всички служители на НББАЗ, на застрахователите компании-членове на НББАЗ, на Комисията за финансов надзор, на Секретариата на Съвета на Бюрата и на националните бюра от системата „Зелена Карта“, на Гаранционния фонд, както и да бъде публикувана на уебсайта на НББАЗ www.nbbaz.bg и окачена на входната врата на офиса и сградата с цел информиране на всички други заинтересовани лица и организации.

 Срокът на заповедта може да бъде променян в зависимостот развитието на епидемичната обстановка в страната.         

 

 

БОРИСЛАВ БОГОЕВ:

Председател на УС на НББАЗ

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“