Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

COVID-19 - Заповед - Въвеждане на противоепидемични мерки за социална дистанция


З  А П  О  В Е  Д  

 

                                        : 003 от16 Март2020 г. 

На основание усложняващата се епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и Решението на Народното Събрание на Република България от 13.03.2020 год. за обявяване на извънредно положение, както и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с цел запазване здравето на служителите и на клиентите на Сдружение „Национално бюрона българските автомобилни застрахователи“/НББАЗ/ и неразпространението на епидемията, въвеждам следните противоепидемични мерки за социална дистанция,като

                                     Н А Р Е Ж Д А М:

  Забранявам достъпа на служителите, клиентите и други външни лица до помещенията и работните места в офиса на НББАЗ, находящ се в гр.София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2, за период от 16.03.2020 год. до 05.04.2020 год. включително.

За целта входната врата ще бъде запечатана с хартиени слепки (ленти) с поставени в двата им края печат на сдружението и подпис на председателяна УС и/или Генералния секретар на НББАЗ.

На служителите са създадени необходимите условия за работа от домовете им.

 Подаването и приемането на претенции за обезщетение и подкрепящи ги документи, свързани с настъпили застрахователни събития, които са от компетентността на НББАЗ, ще се извършва по електронна поща на имейл адрес ins@nbbaz.bg. С цел осигуряване на безпрепятствен процес по обработването на застрахователните претенции, пострадалите лица и техните пълномощници се приканват да посочат електронна поща за кореспонденция, в т.ч. и по вече заведени застрахователни претенции. Документите, които по естеството си следва да бъдат представени единствено на хартиен носител, през посочения период ще бъдат приемани и в електронен вид на горепосочения имейл адрес, като в най-кратък срок след 05.04.2020 г. същите следва да бъдат представени на НББАЗ в надлежен вид на хартиен носител по поща или на място на адреса на НББАЗ в гр.София, ул. Граф Игнатиев“ № 2 етаж 2.

 

Създадена е организация за снабдяването на застрахователните компании-членове на НББАЗ със сертификати „Зелена карта“, за което същите ще бъдат уведомени по електронна поща.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички служители на НББАЗ, на застрахователите компании-членове на НББАЗ, на Комисията за финансов надзор, на Секретариата на Съвета на Бюрата и на националните бюра от системата „Зелена Карта“, Гаранционния фонд, както и да бъде публикувана на уебсайта на НББАЗ www.nbbaz.bg и окачена на входната врата на офиса и сградата с цели нформиране на всички други заинтересовани лица и организации.

 Срокът на заповедта може да бъде променян в зависимостот развитието на епидемичната обстановка в страната.         

 

БОРИСЛАВ БОГОЕВ:

Председател на УС на НББАЗ.

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“