Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Четвърта моторна директива

С оглед на облекчаване и опростяване на процедурата за пострадали при ПТП по време на пътуване в чужбина в Държавите членки на ЕИП, Швейцария и Андора са въведени нови правила за уреждане на претенциите на пострадалите. Те дават възможност същите да предявяват своите претенции в държавата на местоживеене след завръщането им, чрез представителите за уреждане на щети на чуждите застрахователни компании.

Така, ако пострадате при ПТП в държава от ЕИП, Швейцария или Андора и се завърнете в България, можете да предявите претенцията си към представителя за България на застрахователя на виновното МПС от чуждата държава. Този представител ще обработи щетата и ще заплати обезщетение от името на чуждата компания и съгласно законодателството на държавата, където е станало ПТП-то. Същото правило важи и за пострадалите при ПТП в България граждани на ЕИП, Швейцария и Андора.

 

Информационни центрове

Във всяка държава от ЕИП, Швейцария или Андора съществува Информационен център, който е задължен да осигурява информация за представителите за уреждане на щети посочени от застрахователните компании за съответната държава. Друга функция на Информационните центрове е да отговарят на запитванията за застрахователя на виновното МПС.

Информационният център на Р.България е в структурата на Гаранционния фонд.

 

Представители за уреждане на претенции

Всяка застрахователна компания, която издава задължителна застраховка „Гражданска отговорност” е длъжна да назначи свой представител във всяка държава от ЕИП, Швейцария или Андора. Същото трябва да направят и чуждите застрахователни компании за България.
Основната функция на представителите е да обработят и уредят щетата в рамките на три месеца. Ако в този период пострадалият не получи разумен отговор на претенцията си той може да я предяви пред Компенсационния орган.

 

Компенсационен орган

 Четвърта Моторна Директива определя дейността на Компенсационния орган, който съгласно Кодекса за застраховането за територията на Р.България се изпълнява от НББАЗ, считано от 01.01.2007г. 

    • Бюрото функционира, като Компенсационен орган, когато: 
        - застрахователният договор на виновния водач е сключен със застраховател, установен в държава членка, различна от Р. България; 
        - застрахованото моторно превозно средство на виновния водач обичайно се намира в държава членка, различна от Р. България, и 
        - застрахователното събитие е настъпило извън Р. България в държава членка или на територията на трета държава по време на пътуване между териториите на две държави членки. 

    • Бюрото в качеството си на Компенсационен орган заплаща обезщетение на увредено лице, пребиваващо в Р. България, когато: 
        - застрахователят на виновния водач или неговият представител за уреждане на претенции в Р. България не е изпълнил задълженията си в срок от три месеца 
        - застрахователят на виновния водач не е назначил представител за уреждане на претенции в Р. България. 
        - не е възможно да се определи моторното превозно средство, което е причинило застрахователното събитие в държава членка, различна от Р. България; 
        - в двумесечен срок от настъпването на застрахователното събитие в държава членка, различна от Р. България, не може да се определи застрахователят на виновния водач

  • Alternative text

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“